しѺ√乇 بـ ـارפּטּ مـ ـטּ... しѺ√乇

مـَ ـن اَبرَم تــو بــارون ایــن قصــہ خیســہ

سه شنبه دهم مرداد 1391
love me long


 

سَـــ ـــلآم بہ בوســـتآی عــَـــ ـــزیزَم


 خـــפּ ش اومـــــَבيـــטּ بہ פּ بــہ خــפּ בتـــפּטּ :)


قــــَפּانــــيـــטּ :


بـــآ مَعـــــرفــــَتـــــا لينــڪ مـــيشَــטּ :|

ســــَر نـــَزَنـــى حــــذف مـــيشـــى :) تــعــارفـــَم نــَداريــــم :)

مَطالــــبَمـــפּ بــخوטּ بـــَعــב cM بـــذار :)

مـــخــاطبہ خـــاص دارَم ، פּَلـــى ـهـَر چـــى بخـــפּام مـــى آپــــَم :دى

 
בوωــتـــــوטּ  בارَم :*

 برچسب‌ها: ثــابته خو دعوا نداريم كه
جمعه چهاردهم آذر 1393
:D
سَلآآم ^__^

کَسی مــَن و یادِشــه؟:(

یــهــو دلـم هواتونو کـــرد^___^

اگــه یــاتــون یاشــه کــنکــور داشتَم :|

الانـَم تــرمه یِکــَم دارَم itمیخــونَم ^__^

دخــتـــَر خــالَم نــَفَس و یــادتــــونــه :D

شــوهـــَر کـــــَرده دیـــــوثــــــ ^___^

خــُب دیگــه :D

شیطونه میگـــه بَگـــَردَم ایـــنجا:|

بـــَرگـــَردَم آیـــا؟:|

چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393
گـــــریــهــاتـــ آزارَم مـــیدَن...^_^
ﮐــَﻢ ﺳــَﺮﻣﺎﯾــﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴتــــ؛

ﺩﺍﺷﺘــــﻦ ﺁﺩﻣﻬـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟتـــــ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !

ﻭﻟــــﯽ .......

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘــــﺮ ﺩﺍﺷﺘـــﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴــﺖ،

ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳَﻨـــــﺪ؛

ﺑﺘﻮﺍﻧــــﯽ ﺑﮕﻮﯾـــﯽ:

ﺧﻮبـــــ ﻧﯿﺴﺘــــَﻢ…اووووووفـــــــــــــــــ ^________^


دلـــــَم واســهـ اینـــجــا تــَنگـــــ شـــد یـــهــــو:D


هـــــمــــیـن :D


خـــُدافــِظ^__^eshgheeeee ^__^
چهارشنبه بیستم شهریور 1392
دخـــــتــــــــــرونــــــــــــــهـ :)


ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــﻮﺩَﻥ ﯾـــَﻌﻨــﯽ ﺷـــﺎﻟﺖ ﺍﻓـــﺘﺎﺩ ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾـــَﻌﻨــﯽ ﺳـــﻮﺍﻝ ﻣــَﺴﺨـَـﺮﻩ ﻣـــَﻦ ﻭَﮐﯿـــﻠَﻢ؟ !

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﯾـــَﻌﻨـﯽ ﻋَﮑســـهـ  ﮐﯿـــﻪ ﺗـــﻮ ﮔـــﻮﺷـــﯿــتـــ  ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﯾـــَﻌﻨـﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳــَﻔـــَﺮ ﻣـــُﺠَﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺑــﻪ ﮔـــﻮﺭ ﺑُـــﺮﺩَﻥ ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــــﻮﺩَﻥ ﯾـــﻌﻨـﯽ ﻫـــَﻤﻮﻥ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿـــﺮﻩ ﮔـــُﻞ ﺑﭽﯿـــﻨﻪ،

ﻣﯿـــﺮﻩ ﮔــﻼﺏ ﺑﯿـــﺎﺭﻩ ﺗﺎﺑــــِﺪَﻥ ﺑـــﺎ ﺍﺟـــــﺎﺯﻩِ ﺑـــــﺰُﺭﮔــــﺘـــَﺮﺍ ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﻳــــﻌﻨـﯽ ﻫـــﻤﻮﻧـــﯽ ﺑـــﺎﺷﯽ ﻛـــﻪ

ﻣـــﺎﺩَﺭ ﻭ ﺧـــﺎﻟـﻪ ﻭﻋـــَﻤَﻪ ﺕ ﻫَﺴــﺘَﻦ

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﯾــــﻌﻨـﯽ 100 ﺗـــﺎ ﺳِﮑــﻪ ﮐـــَﻤﻪ،

ﻣـــَﻦ ﺩﺧﺘـــَﺮَﻡُ  ﺯﯾـــﺮ 150 ﺗـــﺎ ﻧــــِﻤﯿـــﺪَﻡ

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﯾـــــﻌﻨـﯽ ﻭَﺳــــَﻄﻪ ﺳـــﺮﯾـــﺎﻝ ﺑــِﻬـــِﺖ ﺑـــِﮕــﻦ

ﭘــﺎﺷــﻮ ﭼـــﺎیــیﺑـــﯿــﺎﺭ ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــــﻮﺩَﻥ ﻳـــــﻌﻨـﯽ ﺣــــﻖِ ﻫـــَﺮ ﭼــﻴــﺰﯼ ﺭﻭ ﻓــﻘﻂ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻛــﻪ

ﺗــــﻮ ﻋــــَﻘﺪﻧــــﺎﻣـﻪ ﻧـــﻮﺷـــﺘـﻪ ﺑــــﺎﺷـــﻪ ...

ﺩﺧﺘـــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾــــﻌﻨـﯽ ﺳـــﺎﻋَتـــ  8 ﺷــــَﺐ ﺩﯾــــﺮﻭَﻗـــﺘــﻪ،

ﮐـــﺠﺎﯾﯽ، ﺑـــﯿــﺎ ﺧــــﻮﻧــــﻪ

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــــﻮﺩَﻥ ﻳــــﻌﻨـﯽ ﻧــــــَﺨﻮﺍﺳﺘــــَﻦ ﻭ ﺧــــﻮﺍﺳـــﺘــﻪشــــدَن

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــــﻮﺩَﻥ ﯾـــــﻌﻨﯽ ﮐـﻠﯽ ﻋَﺮﻭﺳــــَﮏ ﮐـــﻪ ﯾـــﻪ ﺩﻓــــﻌﻪ ﻣﯿــــﮕﻦ

ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـــﺪﯼ ،ﺑﺴـــﻪﺟــــﻤــﻌِﺸـــﻮﻥ ﮐــــُﻦ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــﻮﺩَﻥ ﻳــــــﻌﻨـﯽ " ﻛــــﺠﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﻴـــــﺮﯼ؟ "

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑـــﻮﺩَﻥ ﻳـــــﻌﻨـﯽ " ﺗــــﻮ ﻧﻤﻴــــﺨـﻮﺍﺩ ﺑــﺮﯼ ﺍﻭﻧــﺠـﺎ، ﻣــــَﻦ ﺧــﻮﺩَﻡ ﻣﻴــﺮَﻡ "

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﻳــــﻌﻨـﯽ " ﮐــــﯽ ﺑــــﻮﺩ ﺑــﻬﺖ ﺯﻧـﮓ ﺯَﺩ؟ ! ﺑـــﺎ ﮐـﯽ ﺣـــَﺮﻑ ﻣﻴــﺰَﺩﯼ؟ "

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾــــﻌﻨـﯽ " ﺍﺯ ﭘـــﺪَﺭﺕ ﺍﺟـــﺎﺯﻩ ﮔـــﺮﻓﺘـــﯽ؟ "

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾــــﻌﻨـﯽ ﺑـــﻬﺖ ﺑــــِﮕـَﻦ ﺧﯿـــﻠـﯽ ﺧﻮﺩﺳـــَﺮ ﺷـــﺪﯾــﺎ !

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾـــــﻌﻨـﯽ ﺑـــﺎ ﻟﺒـــﺎﺱ ﺳـــﻔﯿــﺪ ﺍﻭﻣـــَﺪَﻥ ﺑﺎ ﮐــﻔَﻦ ﺭﻓﺘــــَﻦ!

 ﺩﺧﺘـــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾـــــﻌﻨـﯽ ﺗــــﺒﺎﻩ ﺷــــﺪَﻥ ﺯﻧـــﺪﮔـــﯿـــﺖ ﻭﺍﺳــــﻪ " ﺣــــَﺮﻑ ﻣـــﺮﺩُﻡ "

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾــــــﻌﻨـﯽ ﻓــــﺮﺍﻣــــﻮﺵ ﮐـــﺮﺩَﻥِ ﺁﺭﺯﻭﻫــــﺎ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﯾـــــﻌﻨـﯽ ﺣـــَﻖ ﻧـــﺪﺍﺭﯼ ﺑـــﻪ ﺍﻧـــتــﺨﺎبـــ ﺧﻮﺩِتـــ ﺗـــﺼــﻤﯿــﻢ ﺑـــﮕﯿــﺮﯼ ...

ﺩﺧﺘــــَﺮ ﺑــــﻮﺩَﻥ ﻳــــــﻌﻨـﯽ ﺍﺟـــﺎﺯﻩ ﮔـــﺮﻓﺘـــــَﻦ ﻭﺍﺳـــﻪ ﻫــــَﺮﭼــــﯽ،

ﺣﺘـــــﯽ ﻧَـــﻔَــــﺲ ﻛﺸــــــﻴـــــــــﺪَنـــــ ...!دختــــری کـــه اول صبــــح بـــه زور از خـــواب بــــُلَند میشـــه...

هَـــپَل و ژولیـــــده، با لباســــای نـــازک و بـــه هــَر طَــرف کـــش اومـــَده،

بــا چــشـــمــای نــیـــمـه بــــاز و نیــــمه بَســـتـه،

بـــا پـــاهـــای بـــِرَهنـــه روی ســــرامیــــک،

کــه داره میــــگرده دنبــــال دستـــشـــویــی و زیـــر لَب غـــُر میـــزَنــَه...

بــَغــــَل کــــردَنــــی تــــَریـــن مــــوجـــود دنیـــاســــ !

حـــتـــی در بعضــــی منـــابــِع ذکــــر شـــده کــه میشــــه براش مُــــــرد...!
هیـــــس دخـــتــــَر هــا فــریــــاد نمیــــزنــنــد!

هیـــــس دختـــــــَرهـــا بــــــلَنـد نـــمیـــخنـــدَنــد!

هیـــــس دختـــــــَرهـــا حقــــی نـــدارنــد!

هیــــس دختـــــــَرهـــا بایــــَد آرام زنـــدگـــی کنـــَنـــد!

هیـــــس دختــــــَرهـــا بایــــَد دَرد را تحـــمُـــل کنــَـنــد! 

هیـــــس دختــــــَرهـــا بـــایــــَد بســــوزَنـــدو بســــازَنـــد!

هیـــــس دختــــــَرهـــا بـایــــــَد ظـــُلم و حــــَرف زور را قبــــول کنـــنـد!

"فـــــــقــــَط بــــه جــــُرم دختــــر بـــودَنــــِشـــــون!!"

هیـــــس دختــــــَرهـــا بـایـــَد تحــــَمُل کنــنـد و اعتـــراض نـکنــنــد

هیــــــس دختـــــَرهـــا حَتــــی حق ایــنو نـــدارَن که

عکســـشـون روی آگهیـــه تــــَرحیـــمِشـــون چـــاپ بشــــه!

هیـــــــــــــــــــــــــس دختــــــــَرهـا بایـــَد آرام بمیـــــــرَنـــد!!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  


دیگــــهـ نمــــیــــــــام تـــــآ بعــــد کـــنکــــــور :|  یَعــــــــنی آپـــــ نمـــیکــــنَم :(

بعـــضـــی وَقــــتـــا مـــیام ج cM هـــاتــــونـــــــو مــــیدَم:|

فــــــداتـــــــون :* بـــــــــای :|:(


برچسب‌ها: دخـــــتــــــــــرونــــــــــــــهـ
پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392
یـــهـ وَقــتــــایـــــی...

http://s1.picofile.com/file/7838803010/1314702172754.jpg


یـــهـ وَقــتـــایــــی آدَم بـهـ جـــآیــی مـــیرســهـ کــهـ دیگــهـ


تـــَوانــهـ ادامــهـ دادَن نـــداره...


خــستـهـ شــُده...


دیــگـهـ نـــقــطـهـ روشـــَنــی تــــو مــَسیـــرِ زنــــدگـــش نَداره،


کــهـ اونــو بکـــِشــونـهـ سَمــتـــهـ خـــودِش...


قَدَمــــاش آروم میــشــهـ...


آروم وآرومــتــــر...


بالاخـــَره یـهـ گــوشــهـ ای مــیشــینـهـ ...


مــیخــواد دوبــاره بُــلَند شــهـ


دَســتــشــو رو زانــو هــاش مــیزاره،


وَلــــــی نــای ایســــتــادَن نــداره...


دیــگــهـ پــاهــاش قــُدرَتــهـ راه رَفـــتـــَن نــداره


آسمــونــو نگــــاه مــیکــنــهـ


اَشــکــــ تــو چــشآش جــمع مـــیشــهـ و بــا بــغض


زیــــرِ لَبــــ مــــیگـــهـ :


خـــدایــــا


کــمَکــــَم کـــَُن...


دیگــهـ بـــریدَم...


دیگــهـ کَم آوردَم...


دیگــهـ جــدی جــدی نمـیــتــونَم...


مــــَن الان اونـــجـــام!!!


واســَم دعــا کنـــین...


               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


+قبــول نـــشــُدَم...کــاش بــهـ حـــرفــهـ بـابــام گـــوش نمـــیدادَم :((

هــــــــــی ... :| :((

+شــیمــا چـــرا فــیلتــــری ؟؟:(

+یــهـ ســـــــال دیگـــهـ ... :-&


برچسب‌ها: خستَم
یکشنبه دهم شهریور 1392
:|

ﺷﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭﻳﻦ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گـــوشــیتـو چــک میکنی ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭼﮏ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﻓﻪ
ﺍﻭﻝ ﺍﺻﻠﻦ ﺩﻗﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ :|‬

دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
بــــرای بـــزرگـــتــــریــن عــشقــَم ...

گالری عکس های عاشقانه رمانتیک lovely photos


دلـــَم کــمی خـــدا میــخـــواهـَد...

دلــَم دل بـــریدَن میـــخـــواهــَد...

کـــمی اَشکـــ...کـــمی زنــدگـــی....

کـــمی  آغــــــوشـــهـ آســـمآنـــــی...

کـــمی دور شـــدَن از ایـــن جسمــهـ آدَم....

کــــمی خــــــــــــدا...                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1942/5823464-b.jpg

خـــــدایــــا...

بــــلـَـــنـدَم کــــن...

دَستـــــم بــه  آسمــــونــتـــــ نمـــیرسهـ...

امـــا تــو کــهـ دستتــــ بــهـ زَمــین میرســـــهـ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.uploadtak.com/images/j3792_7.jpg


بـــــاز کـــن خــــدا...

غـــریبـــــهـ نـــیستـــــــ ...

 منــــــَم...

همـــــون کـــهـ هَمــــیشــهـ زنگـــ میـــزَد و فـــرار مـــیکـــَرد،

مــیشــهـ بـــاز کـــنی و یــهـ چـــَکــــ بزنـــی تــــو گـــوشَم ؟؟؟
+دوستــــ جـــونیــــآی عـــــزیز ـهــــر کـــی کــلــــوب عـــضوه لینـــکـــشو بـــده ادش کـــنــَم :D


برچسب‌ها: خــدا
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392
بَلــــــــــــــــهـ :|
مــیگـَن وآســـهـ آدمـی کــهـ دلش بـــراتـــــ

تـــنگـــ نمیشـــهـ... نگــ ــو دلتنگـــَم !

چـــون تمـــومــهـ احــساساتــتـــو با جمــله هایــی

مـــثـــهـ

"مـــمنــون" یــا "نـــظــره لطفتــهـ جــوابـــ میــده...

شـــآیــَد بــایـتَد خــیلی وَقــتـــا بیصـــدا دلتنگـــ بـــود،


وآســــهـ خـــیلــــــــــی ـهــــــــــــا...


:)

دوس دآرَم بــخَندَم :D
عــاقــا چـــند وَقــتـــ پــیش با پـــسر خــالَم چنگــیز (!)

و نـــرگـــسی رَفتیــم دریـــا :D

بــلــــــهــ :D

تــــو راه یــهـ پــسری رو دیدیــم کــهـ ازیــن تــِل مــاهــواره ایا

ســرش بـــود :|

خــدایــا خــودتــــ رَحـــم کــن :|
یــهـ ســوال ? !!هـــرزه بــودَن افتــخار شــده مــا خــبر نداریـــم??

والآ بــهـ غــرآن :|

مــلتــ داد مـــزَنن تــو خــیابــون مــا هـــرزه ایــم :|

بــــلــــــــــهــ :|

دیگـــهـ اَمــــری نی :D


برچسب‌ها: دلتنگی
شنبه دوازدهم مرداد 1392
:|

ایــــن طــــوری کــهـ سِـــریـــال "مــــآدَرانــه" دآره پـــیشــ مـــیره،قِــسمَتــ آیــَنده...


گــُل بــانــو:الــو...ســَلام آقــا مــحمد جــَواد...

مــحمــد جــَواد:ســَلام چــــی شــُده گـــُل بـــانو؟؟؟

-آقـــا مـــحمــد جــَواد ارســـَلان رفتـــهـ دَســتــشـویــی...آبــــ قَــطعه آقا محــمد جــَواد...

-(یــهـ نـــَفَــسِ عــــمیق)الآنــ  راه میــــوفـتـــَم...


:|:|:|


برچسب‌ها: مادرانه
جمعه چهارم مرداد 1392
ایــــــــــــــــــران...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


+فـــردا جــ ـوابـــهـ کـــ ـنکـــورَ مـــیآد :|

:|

:|


برچسب‌ها: ایرانه من